ห้องเรียนไร้พรมแดน

ห้องเรียนที่ไม่จำกัดเวลาเรียน สถานที่เรียน เพียงแต่พร้อมที่จะเรียนและผู้เรียนประกอบไปด้วยพฤติกรรม 4 พฤติกรรม คือ

  • สนใจ
  • ใส่ใจ
  • ตั้งใจ
  • จริงใจ